اجرای 64 پروژه به ارزش بیش از 42 میلیارد دلار در شهر شانگهای از ابتدای سال 2021

اجرای 64 پروژه به ارزش بیش از 42 میلیارد دلار در شهر شانگهای از ابتدای سال 2021

ابلاغ ضوابط ایفای تعهدات ارزی انتقال کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

ابلاغ ضوابط ایفای تعهدات ارزی انتقال کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی